fbpx

ART OF SENSE

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De winkel en webwinkel van ART OF SENSE BTW BE0801.658.973 (hierna ART OF SENSE) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en op elke aankoop die de klant doet bij ART OF SENSE. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden de enige toepasselijke zijn met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (inkoop)voorwaarden, zelfs indien deze bepalen dat zij de enige toepasselijke zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 14).

ART OF SENSE is slechts gehouden tot een middelenverbintenis over de juistheid, actualiteit of volledigheid van de verstrekte informatie.

ART OF SENSE is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van materiaal-, zet- of drukfouten. Het aanbod is altijd geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door ART OF SENSE worden aangepast of ingetrokken.

ART OF SENSE is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, levertijden aan te passen, leveringen op te splitsen dan wel andere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het ART OF SENSE-assortiment online te kopen.

De aankoop is gedaan wanneer de klant een bevestigingsmail ontvangt van ART OF SENSE. De artikelen worden bij de klant thuis geleverd op de leveringsdatum die in de bevestigingsmail wordt vermeld.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

• via kredietkaart
• via bankkaart/app
• via PayPaL
• Contante betaling bij levereing of ophaling

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van ART OF SENSE tot volledige betaling door de klant heeft plaatsgevonden. Het risico door verlies of beschadiging gaat echter over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe om, indien nodig, derden te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van ART OF SENSE, bijvoorbeeld aan eenieder die beslag zou leggen op de nog niet volledig betaalde artikelen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van de andere rechten waarover ART OF SENSE beschikt, is de klant in geval van niet-betaling of laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het onbetaalde bedrag vanaf de datum van verzuim. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt ART OF SENSE zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.nl.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie en conformiteit

8.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ART OF SENSE) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ART OF SENSE. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen schriftelijk te worden gemeld en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan ART OF SENSE worden geretourneerd. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na ontdekking van een gebrek, beschadiging door ontdekking van een gebrek, bezwaring en/of doorverkoop na ontdekking van een gebrek doet dit recht op reclame en retour geheel vervallen. Concreet betekent dit dat gebruikte en onverpakte goederen (niet in originele verpakking) nooit worden geaccepteerd.

8.4 Indien klachten van de afnemer door ART OF SENSE gegrond worden bevonden, zal ART OF SENSE naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ART OF SENSE en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ART OF SENSE) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ART OF SENSE gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ART OF SENSE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 ART OF SENSE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien:

A) en als de klant in gebreke is jegens ART OF SENSE.

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ART OF SENSE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Algemeen

Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de klant thuis worden bezorgd, moet de klant vooraf contact opnemen met de klantenservice van ART OF SENSE via contact@artofsense.bewaarna de klant het artikel op zijn kosten aan ART OF SENSE moet retourneren. Ieder gebrek dient binnen 14 dagen na ontdekking te worden gemeld. Daarna vervalt elk recht op reparatie of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen is, niet-naleving van de gebruiksaanwijzing of handleiding, wijzigingen of veranderingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Het is ook niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de aankoopdatum, indien van toepassing levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan ART OF SENSE mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De consument heeft het recht aan ART OF SENSE mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die gebruik willen maken van het verzakingsrecht dienen binnen 14 werkdagen na levering contact op te nemen met de klantenservice van ART OF SENSE en de goederen binnen 10 werkdagen na levering van de goederen op eigen kosten te retourneren aan ART OF SENSE. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggestuurd. In geen geval zal het product worden teruggenomen:

– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 10: Privacy

ART OF SENSE verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om aan uw verzoek te voldoen en u informatie van Art of Sense toe te sturen. Als u ook informatie per e-mail wilt ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres op.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze nooit aan derden verstrekken. U kunt uw gegevens die wij bewaren in het klantenbestand van ART OF SENSE te allen tijde opvragen, corrigeren, wijzigen of verwijderen en u kunt weigeren dat Art of Sense uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het is voldoende om dit schriftelijk aan te vragen.

Voor meer informatie, vraag naar het ART OF SENSE privacy charter of ga naar artofsense.be. De klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn wachtwoord.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, heeft dit op geen enkele wijze invloed op de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen. Indien ART OF SENSE op enig moment verzuimt een van de in deze Voorwaarden genoemde rechten af te dwingen of een recht hiervan uit te oefenen, zal dit nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling en zal dit nooit de geldigheid van deze rechten beïnvloeden. beïnvloeden.

Artikel 12: ART OF SENSE klantenservice

De klantenservice van ART OF SENSE is bereikbaar op het telefoonnummer

+32 (0)465 04 68 28 of contact@artofsense.be

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen en de algemene verkoopvoorwaarden van ART OF SENSE. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Voorwaarden. ART OF SENSE kan deze Voorwaarden te allen tijde zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging geldt als aanvaarding door de klant van deze nieuwe Algemene Voorwaarden, die ook van toepassing zijn op Pre Orders die reeds betaald werden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Winkelmand0
Er zijn geen producten in jouw winkelmand
Verder winkelen
0
Scroll naar boven